Les dades identificatives(*) del responsable de cccpjuneda.info, són les que figuren a continuació:

Club Colla Ciclista la Pedalada
25430 Juneda (Lleida)
Email: info@cccpjuneda.info

(*) En compliment del deure d’informació que estableix l’article 10 de la llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic.

Política de privacitat

En compliment d’allò que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades personals recollides per mitjà d’aquest web seran tractades de forma confidencial i es destinaran exclusivament a les finalitats expressades en cada cas.

Club Colla Ciclista la Pedalada podrà realitzar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions sobre la informació continguda en el seu lloc web, o en la seva configuració o presentació. Club Colla Ciclista la Pedalada realitza tots els esforços possibles perquè la informació subministrada a través de la seva pàgina web sigui clara, entenedora i adequada, així com per evitar errors en la mesura del possible i, si escau, reparar-los o actualitzar. No obstant això, no podem garantir la inexistència d’errors ni que el contingut de la informació es trobi permanentment actualitzat.

Pel que fa als drets d’autor, els textos, imatges, sons, animacions, i la resta de continguts inclosos en aquest web són propietat de Club Colla Ciclista la Pedalada.

Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, comercialització, emmagatzematge, comunicació pública o transformació, total o parcial, necessita el consentiment exprés i escrit de Club Colla Ciclista la Pedalada.

Respecte als drets de propietat intel•lectual, els continguts i elements gràfics que formen part del lloc web www.cccpjuneda.info són de titularitat exclusiva de Club Colla Ciclista la Pedalada i dels seus autors i tenen la consideració d’obres protegides, d’acord amb el Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de propietat intel•lectual. Hi són igualment d’aplicació els tractats internacionals subscrits en la matèria.

Protecció de dades

En compliment de l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal Club Colla Ciclista la Pedalada informa que les dades personals recollides des d’aquesta pàgina web serán d’ús exclusiu per la finalitat que es demanen. Es podrá exercir el dret ARCO en qualsevol moment enviant un mail a info@cccpjuneda.info